Th??ng hi?u LOCTITE??c?a Henkel là s? l?a ch?n ?áng tin c?y cho các gi?i pháp keo dán, ch?t b?t kín và ch?t ph? hi?u su?t cao.

S?c m?nh Phi th??ng c?a Con ng??i và Máy móc.

LOCTITE? là th??ng hi?u hàng ??u th? gi?i v? keo dán, ch?t b?t kín và ch?t x? ly b? m?t. V?i c?ng ngh? ??t phá, chúng t?i cung c?p các gi?i pháp ?áp ?ng ???c m?c tiêu cung c?p ch?t k?t dính hi?u qu? h?n, b?n, ch?c và có tu?i th? s? d?ng cao ?? khai phá ti?m n?ng v? h?n c?a con ng??i và máy móc. Tìm hi?u thêm v? danh m?c s?n ph?m m? r?ng c?a chúng t?i cho các ?ng d?ng c?ng nghi?p ?òi h?i kh?t khe nh?t.

C?ng ngh? ?? gi?i quy?t nh?ng thách th?c l?n nh?t c?a các ngành c?ng nghi?p.

Chúng t?i k?t h?p s? cách tan và c?ng ngh? ?? cung c?p các gi?i pháp s?n xu?t c?n thi?t cho v? s? ?ng d?ng c?ng nghi?p. Chúng t?i d?n ??u ngày h?m nay và xay d?ng th? tr??ng vào ngày mai v?i các c?ng ngh? mang th??ng hi?u m?nh c?a chúng t?i v? keo dán, ch?t b?t kín và v?t li?u ph? ch?c n?ng.

Th? tr??ng C?ng nghi?p

LOCTITE? là l?a ch?n tin c?y cho các gi?i pháp keo dán, keo b?t và ph? b? m?t hi?u su?t cao cho các phan khúc s?n xu?t trên kh?p toàn c?u. Các s?n ph?m c?a LOCTITE? ???c s? d?ng trong các v?t d?ng xu?t hi?n trong cu?c s?ng hàng ngày t? máy bay ??n ?? n?i th?t. Các chuyên gia c?a chúng t?i dành r?t nhi?u tam huy?t cho vi?c t?i ?u hoá các quy trình, gi?m chi phí b?ng cách phát tri?n các s?n ph?m c?i thi?n hi?u su?t, và th?u hi?u m?i th? thách trên th? tr??ng mà khách hàng hay g?p ph?i.

Liên h? v?i chúng t?i

Vui lòng ?i?n vào m?u d??i ?ay và chúng t?i s? ph?n h?i nhanh chóng

Có l?i, xin vui lòng s?a chúng d??i ?ay
B?n mu?n yêu c?u gì?
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này là b?t bu?c
L?i chào
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này kh?ng h?p l?
骚虎最新官方在线-骚虎最新-骚虎新版本