Henkel’in LOCTITE? markas? yüksek performansl? mühendislik yap??t?r?c?, s?zd?rmazl?k ve kaplama ??zümlerinde güvenilir bir tercihtir.

?nsan ve Makinenin Durdurulamaz Gücü.

LOCTITE?, yap??t?r?c?lar, contalar ve yüzey i?lemeleri alan?nda dünyan?n lider markas?d?r. ????r a?an teknolojimiz ile, insan ve makinenin s?n?rs?z potansiyelini ortaya ??karmak i?in dayan?kl?, gü?lü ve kal?c? daha verimli yap??t?r?c?lar sa?lama hedefimizi sürdürmemizi sa?layan ??zümler sunuyoruz. En zorlu endüstri uygulamalar?m?z i?in geni? ürün portf?yümüz hakk?nda daha fazlas?n? ??renin.

Endüstrinin en büyük zorluklar?na ?zel teknolojiler.

Say?s?z endüstriyel uygulama i?in ?ok ?nemli olan ürün ??zümleri sunmak i?in yenilik ve teknolojiyi birle?tiriyoruz. Bugüne ?ncülük ediyor ve yap??t?r?c?, s?zd?rmazl?k ve fonksiyonel kaplamalarda gü?lü markalar i?eren teknolojilerimiz ile yar?n?n pazarlar?n? olu?turuyoruz.

Endüstriyel Pazarlar

LOCTITE?, dünya ?ap?ndaki üretim segmentleri i?in yüksek performansl? yap??t?r?c?, s?zd?rmazl?k ve kaplama ??zümlerinde güvenilir bir tercihtir. LOCTITE? ürünleri havac?l?ktan mobilyaya kadar her gün hayat?m?zda yer alan nesnelerde kullan?l?r. Uzmanlar?m?z, prosesleri iyile?tirmeye, performans? art?ran ürünleri geli?tirmekten do?an masraflar? dü?ürmeye ve de?erli mü?terilerimizin pazarlar?ndaki her türlü zorlu?u anlamaya odaklanm??t?r.

LOCTITE Ba?ar? HikayeleriBize ula??n

Baz? hatalar meydana geldi. Lütfen a?a??da bu hatalar? düzeltin
Ne talep etmek istersiniz?
Bu alan?n doldurulmas? zorunludur
Bu alan?n doldurulmas? zorunludur
Hitap
Bu alan?n doldurulmas? zorunludur
Bu alan?n doldurulmas? zorunludur
Bu alan?n doldurulmas? zorunludur
Bu alan?n doldurulmas? zorunludur
Bu alan ge?ersiz
Bu alan?n doldurulmas? zorunludur
骚虎最新官方在线-骚虎最新-骚虎新版本