Zna?ka LOCTITE? spolo?nosti Henkel je d?veryhodnou vo?bou pre oblas? vykonnych priemyselnych lepidiel, tesnení a ochrany povrchov.

Nezastavite?ná sila ?loveka a stroja.

Zna?ka LOCTITE? je celosvetovym lídrom v oblasti lepidiel, tesnení a povrchovych úprav. V?aka prelomovym technológiám poskytujeme rie?enia, ktoré sú odolné, pevné a trvácne, v?aka ?omu m??eme získa? prístup k neobmedzenému potenciálu ?loveka a stroja. Získajte viac informácií o na?om ?irokom portfóliu produktov ur?enych pre tie najnáro?nej?ie priemyselné aplikácie.

Technológie na rie?enie najv???ích problémov v danom priemysle.

Pomocou na?ich technológii a silnych zna?iek v oblasti lepidiel, tesnení a úpravy povrchov sme lídrom na sú?asnych trhoch a formujeme tie budúce.

Priemyselné trhy

Zna?ka LOCTITE? spolo?nosti Henkel je d?veryhodnou vo?bou pre oblas? vykonnych priemyselnych lepidiel, tesnení a ochrany povrchov.?Produkty zna?ky LOCTITE? sa pou?ívajú v predmetoch, s ktorymi prichádzame do kontaktu ka?dy deň – od lietadiel a? po nábytok. Na?i odborníci sa venujú optimalizácii procesov, zni?ovaniu nákladov prostredníctvom vyvoja produktov, ktoré zlep?ujú ú?innos?, a sna?ia sa porozumie? v?etkym problémom na ka?dom z trhov, na ktorych p?sobia na?i ctení zákazníci.

Príbehy o úspechu zna?ky LOCTITE?Kontakt

Infolinka?Loctite:
0800 777 222

Na?li sme chyby, opravte ich ni??ie.
?oho sa tyka va?a po?iadavka
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Oslovenie
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je neplatné
Toto pole je povinné
骚虎最新官方在线-骚虎最新-骚虎新版本